Boedelbeschrijving, hoe en wanneer en wat komt hier allemaal bij kijken?

wat komt er allemaal kijken bij een boedelbeschrijving?
 Het is te allen tijde verstandig een erfenis of nalatenschap beneficiair te aanvaarden en niet zuiver, als je niet met je eigen vermogen aansprakelijk gesteld wilt worden in het geval de erflater alleen maar schulden nalaat en je de erfenis niet verwerpt.

Als je beneficiair aanvaardt dan ben je verplicht een boedelbeschrijving op te stellen van de nalatenschap. Een boedelbeschrijving is een staat van activa en passiva, oftewel een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap op de sterfdatum van erflater. Natuurlijk kunt u dit zelf opstellen, maar u kunt ook de hulp van een notaris of een erfrechtspecialist inroepen die met u samen deze boedelbeschrijving opstelt. Zodra u die heeft opgesteld, legt u de boedelbeschrijving ter inzage bij de griffie van de rechtbank. Het doel hiervan is dat andere, derde belanghebbenden (schuldeisers) en erfgenamen de boedelbeschrijving kunnen inzien. 

Stel, de boedelbeschrijving is negatief en er zijn dus veel schulden, dan dient u dit terstond te melden aan de kantonrechter. Het is verstandig om dit samen met uw erfrechtspecialist te doen.

Als er bekende schuldeisers zijn, moet u die aanschrijven. Zij dienen u te melden wat zij te vorderen hebben van de erflater. Het kan voorkomen dat de kantonrechter u verzoekt de schuldeisers op te roepen om hun vorderingen voor een bepaalde datum in te dienen. De kantonrechter zal u wijzen op het feit dat u in de krant die hij zal aanwijzen dient te publiceren tot wanneer de schuldeisers hun vorderingen kunnen indienen. Ook moet er een kopie van die oproeping in de Staatscourant worden gepubliceerd. U kunt ook hier natuurlijk de hulp van een  erfrechtspecialist inroepen, die u bij dit proces kan begeleiden.

Ook bij een onbekend adres van een schuldeiser dient u dit te melden aan de kantonrechter. Hij zal u dan aanwijzingen kunnen geven om de schuldeisers op te sporen.

Voor zover nodig moeten de goederen van de nalatenschap worden verkocht. Zijn er voldoende activa, zoals een huis en aandelen, dan moeten die ook worden verkocht.

Vervolgens dient een uitdelingslijst te worden opgesteld. Daarop staan dan de schuldeisers in rangorde vermeld. Ook deze lijst dient gepubliceerd te worden in een nieuwsblad en/of de Staatscourant. U moet de schuldeisers en de erfgenamen op de hoogte stellen. Die hebben dan een maand de tijd om tegen de uitdelingslijst in verzet te gaan, bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met de hoogte van de vordering.

Als de termijn van een maand eenmaal is verstreken, kan de vereffenaar overgaan tot uitkeren van de schulden. Bij een positief saldo krijgen de erfgenamen hun deel. De taak van de vereffenaar is dan beëindigd, en de nalatenschap is afgehandeld. Maar bij een negatief saldo kan de kantonrechter u verplichten rekening en verantwoording af te leggen.

Wilt u meer weten over deze gang van zaken, neem dan gerust contact op met een van de erfrechtspecialisten van de vFAS, die u vindt onder het kopje 'vind advocaat'.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige