Hoeveel mag u belastingvrij erven?

kunt u belastingvrij erven? kunt u belastingvrij erven?
 Het is uiteraard niet het eerste waar u aan denkt wanneer u na het overlijden van uw partner financiële zaken moet gaan regelen. Toch is het een belangrijk onderwerp om bij stil te staan: de erfbelasting. De Successiewet bepaalt onder meer dat een erfgenaam belasting moet betalen over een door hem/haar ontvangen erfenis. Dit wordt erfbelasting genoemd. Belasting betalen is dus de hoofdregel.

Hoeveel belasting u als erfgenaam moet betalen is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de relatie die u had tot de overleden persoon. Die is van invloed op de vraag of u een vrijstelling krijgt voor het betalen van erfbelasting maar ook voor de vraag welk percentage erfbelasting u verschuldigd bent. Ook de omvang van de nalatenschap speelt bij de te betalen erfbelasting een rol.

Vrijstelling
Als naaste, in uw geval dus als partner, kunt u een beroep doen op een vrijstelling; over (een deel van) de erfenis is dan geen erfbelasting verschuldigd.

De grootste vrijstelling is voor u, de achterblijvende echtgenoot/echtgenote van de overledene. Tot een bedrag van maar liefst € 723.526,00 (2023) is er geen erfbelasting verschuldigd. Dat betekent dat, uitgaande van een gemiddelde nalatenschap, in de meeste gevallen de overblijvende echtgenoot geen erfbelasting hoeft te betalen. Is de nalatenschap hoger dan het hiervoor genoemde bedrag? Dan moet over het meerdere erfbelasting worden betaald.

Voorbeeld:
Ria is getrouwd met Karel. Zij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en hebben geen kinderen. Hun gezamenlijke vermogen is € 600.000,00. De nalatenschap van Karel bedraagt dan de helft van dit bedrag ofwel € 300.000,00. Dit bedrag valt binnen de vrijstelling en Ria is dus geen erfbelasting verschuldigd.

U zou verwachten dat voor kinderen van de overledene ook zo’n hoge vrijstelling geldt. Dat is echter niet het geval. De vrijstelling voor een kind, dat erfgenaam is in de nalatenschap van zijn/haar ouder, is ‘slechts’ € 22.918,00 (2023). Dezelfde vrijstelling geldt voor een kleinkind.

Voorbeeld:
Ria is getrouwd met Karel. Zij zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en hebben samen een kind: zoon Erik. Als Karel overlijdt zijn Ria en Erik ieder voor de helft gerechtigd tot de nalatenschap. Ieder komt € 150.000,00 toe. Dat betekent dat het door Ria te ontvangen bedrag wel binnen de vrijstelling valt maar het door Erik te ontvangen bedrag niet. Over de door Erik te ontvangen nalatenschap is dus erfbelasting verschuldigd.

Erft iemand van zijn broer of zus of is er helemaal geen sprake van een familieband met de overledene, dan is de vrijstelling beperkt tot een bedrag van € 2.418,00. Dat betekent dat als de erfgenaam meer ontvangt dan € 2.418,00, deze over het meerdere erfbelasting moet betalen.

Percentage erfbelasting
Is uw nalatenschap  hoger  dan de voor u toepasselijke vrijstelling? Dan moet u erfbelasting betalen. Het percentage erfbelasting is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene.

Voor u als de langstlevende echtgenoot (of voor het kind van de overledene) is het percentage het laagst: 10% tot maximaal 20%.

In andere gevallen kan het percentage erfbelasting oplopen tot maar liefst 40%. Is de erfgenaam bijvoorbeeld een neef/nicht van een oude suikertante, en erft deze een bedrag van € 150.000,00? Dan is dus niet alleen de vrijstelling beperkt maar is ook het percentage erfbelasting maximaal. Een aanzienlijk deel van de erfenis gaat in dat geval dus naar de Belastingdienst.

Overige factoren

  • De erfbelasting is verschuldigd over de waarde van de nalatenschap. Soms is daar een correctie op mogelijk. Zo wordt bij een woning uitgegaan van de (meestal lagere) WOZ-waarde in plaats van de vrije verkoopwaarde.
  • Een vordering van een kind op de langstlevende ouder wordt door de Belastingdienst op een lager bedrag gewaardeerd naarmate het kind langer moet wachten op de uitbetaling van zijn erfdeel. De leeftijd van de langstlevende ouder speelt daarbij een rol.
  • Is de nalatenschap een bedrag in contanten, dan is het betalen van erfbelasting vervelend, maar niet problematisch. Bestaat de nalatenschap niet uit geld maar uit, bijvoorbeeld, een oud en niet goed verkoopbaar pand dat toch een bepaalde waarde vertegenwoordigt, dan kan de erfbelasting wel een probleem vormen. Er moet dan een fors bedrag aan erfbelasting betaald worden terwijl daarvoor misschien geen contante middelen beschikbaar zijn. Iets om rekening mee te houden dus!

U doet er als erfgenaam dus goed aan advies in te winnen over te betalen erfbelasting en de mogelijkheden om deze waar mogelijk te beperken. Ook als erflater kunt u advies inwinnen. Er zijn namelijk mogelijkheden om de door uw erfgenamen te betalen erfbelasting te beperken. 

Raadpleeg daarvoor een erfrechtadvocaat bij u in de buurt. Maak daarvoor gebruik van de zoekfunctie rechts bovenin beeld (zoek een advocaat). U kunt ook een notaris of fiscaal adviseur om advies vragen.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige