Verdeling van de erfenis

Verdeling van de erfenis

Wettelijke verdeling is van toepassing indien er geen terstament is opgemaakt

Als de overledene, kinderen heeft en een partner (gehuwd of geregistreerd partnerschap) achterlaat en geen testament heeft opgemaakt, is op zijn nalatenschap de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing. De wettelijke verdeling beschermt de langstlevende partner tegenover de kinderen. De partner en de kinderen zijn samen de erfgenamen, maar alle goederen en schulden gaan over op de partner. De kinderen krijgen een niet opeisbare geldvordering op de partner ter grootte van hun erfdeel.

Duur afwikkeling erfenis/nalatenschap

Het afwikkelen van een erfenis duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Als de erfenis goed is afgewikkeld kan de erfenis worden verdeeld. Een erfenis kan pas worden verdeeld als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Een taxateur kan de bezittingen taxeren en advies geven. Als de erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Het is dan raadzaam een erfrechtspecialist in de arm te nemen.

Vereffening van de erfenis/nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is een taak van de erfgenamen en/of de executeur. Indien de erfgenamen het niet eens zijn over de afwikkeling en ook de executeur is er niet in geslaagd de erfenis soepel af te wikkelen, kan een advocaat de rechtbank verzoeken om een vereffenaar te benoemen.

De wet bepaalt dat een nalatenschap moet worden vereffend wanneer:
- één of meerdere erfgenamen de nalatenschap beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) hebben aanvaard, alsmede
- wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.

Bij beneficiaire aanvaarding is niet altijd sprake van vereffening. Als er een executeur is benoemd en de bezittingen ruimschoots voldoende zijn om de schulden te betalen, mag de executeur de nalatenschap afwikkelen.

Een minderjarige erfgenaam kan uitsluitend beneficiair aanvaarden. Namens de minderjarige erfgenaam kan de kantonrechter worden verzocht om ontheffing van deze verplichte vereffening, als het saldo van de nalatenschap positief is.

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS