De Wet BETS

De Wet BETS

De wet BETS staat voor "Wet Bescherming Erfgenamen tegen Schulden". Deze wet is ingevoerd op 7 juni 2016 en is van toepassing op nalatenschappen die vanaf die datum zijn opengevallen.

Zoals de titel van deze wet al zegt is het doel dat erfgenamen beschermd worden tegen schulden van de erflater. Het grootste deel van de nalatenschappen wordt zuiver aanvaard. Je kunt zuiver aanvaarden door een verklaring bij de griffie (ondersteunende dienst) van de rechtbank af te leggen, door een termijn te laten verlopen die is gesteld om een keuze te maken   of door bepaalde gedragingen. Dat zijn handelingen van iemand die zich als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt, bijvoorbeeld door het leeghalen van de woning.  Door zuivere aanvaarding wordt de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater. In het recht dat gold voor 7 juni 2016 werd een nalatenschap al geacht zuiver te zijn aanvaard als de erfgenamen aan de slag gingen om de nalatenschap af te wikkelen, bijvoorbeeld door het ontruimen van de woning van de erflater, het opzeggen van de huur of het betalen of erkennen van een schuld van de erflater. Na die zuivere aanvaarding kon het dus zo zijn dat de erfgenaam met een schuld geconfronteerd werd die op het moment van overlijden nog niet bekend was en dat het saldo van de nalatenschap te klein was om de schuld te voldoen. Het gevolg was dus dat de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk werd voor die schuld.

In de wet BETS worden erfgenamen beschermd tegen de nadelige gevolgen van zuivere aanvaarding door gedragingen. De wet BETS beperkt de gedragingen die leiden tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Alleen die gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers (door nalatenschapsgoederen te verkopen, te bezwaren of op een andere manier aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken) hebben een zuivere aanvaarding tot gevolg.

Is er wél zuiver aanvaard onder de wet BETS en wordt de erfgenaam met een onverwachte schuld geconfronteerd, dan kan hij een verzoek aan de kantonrechter doen om hem te machtigen de nalatenschap alsnog beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) te aanvaarden. 

 

Vind uw erfrechtspecialist

© vFAS 2020
Deze website wordt beheerd door: vFAS