Minderjarige en het erfrecht

minderjarige in het erfrecht
 Een minderjarige kan een erfenis niet zuiver aanvaarden. Een minderjarige erfgenaam kan uitsluitend beneficiair aanvaarden. Namens de minderjarige erfgenaam kan de kantonrechter worden verzocht om ontheffing van deze verplichte vereffening, als het saldo van de nalatenschap positief is.

De wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige (denk aan de ouder(s), een voogd of een curator) kan de erfenis namens hem/haar beneficiair aanvaarden of verwerpen. Daarvoor is wel een machtiging van de kantonrechter nodig. De kantonrechter zal die machtiging alleen afgeven als dit in het belang van de minderjarige is. Bijvoorbeeld als de nalatenschap negatief is. Dat moet dan wel blijken uit een boedelbeschrijving met onderliggende bewijsstukken. Als er binnen drie maanden na het overlijden van de erflater geen keuze wordt gemaakt, dan geldt dat de minderjarige de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Welke stappen bij een minderjarige van belang zijn, is te vinden via deze link: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Erfenis/Paginas/procedure-erfenis-aanvaarden-of-verwerpen.aspx#58155fea-3674-4d02-9ae7-0fd99c8484a8adea5a2c-3b02-4860-ae9d-9acb750b1a2c6 (zie onderdeel 3. Verwerpen of beneficiair aanvaarden namens een minderjarige).

Let goed op waar een wettelijk vertegenwoordiger moet aankloppen: de machtiging tot verwerping van de erfenis kan worden aangevraagd bij de kantonrechter in de woonplaats van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

De nalatenschap wordt afgewikkeld bij de rechtbank waar de erflater zijn/haar laatste woonplaats had.

Als er bij een nalatenschap een minderjarige betrokken is, moet verder een boedelbeschrijving (een lijst waarop alle bezittingen en schulden van de nalatenschap staan vermeld) door een notaris in een akte worden opgesteld.

Er is echter een uitzondering gemaakt als sprake is van een wettelijke verdeling. Dan moet de wettelijk vertegenwoordiger binnen een jaar na het overlijden van de erflater een ondertekende boedelbeschrijving inleveren bij de rechtbank van de woonplaats van het kind. De kantonrechter kan vervolgens bepalen dat de boedelbeschrijving alsnog bij notariële akte moet worden vastgelegd. De kantonrechter zal dat niet bepalen bij een doorsnee nalatenschap bestaande uit bijvoorbeeld een woonhuis, gewone inboedel en beperkte saldi. Maar in beginsel wel als sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • tot de nalatenschap behoren aandelen in een besloten vennootschap;
  • tot de nalatenschap behoort (een aandeel in) ondernemingsvermogen
  • de omvang van de nalatenschap is groter dan € 500.000,00;
  • de vordering van het kind is € 100.000,00 of hoger.

Als de belangen tussen de minderjarige en de wettelijk vertegenwoordiger (bijv. de ouders) botsen, dan kan de kantonrechter (op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende) besluiten tot het benoemen van een bijzonder curator. Die vertegenwoordigt de minderjarige zowel in als buiten rechte.Verdieping op dit onderwerp

ERVEN* houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Op onze website worden geen advertenties getoond. ERVEN* gebruikt wel cookies en scripts van Google om het gebruik van de website geanonimiseerd te analyseren. Zo kunnen we content op maat aanbieden en de effectiviteit verder verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Terug naar vorige